Hallo, blij dat u even de tijd neemt om dit te lezen.

Eind vorig jaar (2017) is er een nieuwe politieke partij in België opgericht.

Haar naam is DierAnimal en we strijden tegen elke vorm van uitbuiting, van dier, mens en de planeet. DierAnimal, is de eerste Nationale, Unitaire Partij voor de Dieren maar ook voor de Mens en onze Planeet. We willen respect, mededogen en waardigheid voor iedereen.

We willen een politieke voorbeeld functie creëeren, een waardevolle functie voor alles en iedereen wat leeft op deze aarde.

‘Bedankt’ voor het lezen. ‘Bedankt’ voor uw stem bij de Europese Verkiezingen in mei 2019. Ons partij programma vind u op https://dieranimal.be/nl/

Vergeet aub niet onze FaceBook pagina te ‘liken’, we hebben elke stem nodig om ons programma waar te kunnen maken.

https://www.facebook.com/DierAnimalBE/

Het overleven van onze planeet verloopt via ons bord!

Niemand kon naast dat alarmerend rapport van het klimaatplatform IPCC (http://www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_en.pdf) kijken. Als de opwarming van het klimaat de anderhalve graad Celsius overschrijdt, dan geeft dat aanleiding tot catastrofale en onomkeerbare gevolgen. Daarbij komt nog het rapport van het Wereldnatuurfonds (WWF) dat vandaag verscheen https://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/nature-pushed-to-the-brink-by-runaway-consumption-says-wwf/article25366734.ece. Het laat zien dat op 40 jaar tijd 60% van de wilde gewervelde dieren zijn verdwenen. En dat tengevolge door de stijging van de ecologische voetafdruk van de menselijke activiteit met 200% in de voorbije jaren.

Maar wat doen onze politici concreet om deze dreiging af te wenden? Niks! 

Ze spannen zich daarentegen in om hun imago te ‘greenwashen’ met mooie toespraken en slogans, om hun gebrek aan daadkracht weg te moffelen. Door al die alarmerende signalen links te laten liggen voeren ze ons recht de catastrofe in. Helemaal verblind door hun korte termijnobjectieven, hun verslaving aan groei, het Bruto Binnenlands Product, het ontsporend kapitalisme en waanzinnige productiviteit streven zijn ze hun belangrijkste missie compleet uit het oog verloren: het beschermen van de belangen van de burgers. En dat kan alleen door te garanderen dat “de dag van morgen” nog tot de mogelijkheden behoort.

DierAnimal bevindt zich als eerste partij voor de dieren in de marge van alle bestaande partijen, want voor ons is het een feit dat niets de overproductie en het ter dood brengen van miljarden individuen rechtvaardigt alleen maar om onze magen (en tegelijk de zakken van grote multinationale ondernemingen) te vullen. En dus zien sommigen ons als halfzacht of als utopisten. We worden wel eens uitgelachen, gekarikaturiseerd of beschouwd als extremisten. Maar dat raakt ons in het geheel niet want onze idealen hebben wel degelijk zin. Wij wensen de dagelijkse gewoonten overhoop te halen die bijdragen aan de steile afgang van het planetaire evenwicht. We willen een nieuwe wind laten waaien door aan iedereen te vragen om over te schakelen op een plantaardig voedingspatroon. Voor de planeet is het een kwestie van overleven!

Ik richt me vandaag niet tot de vegetariërs of de veganisten van deze wereld. Maar wel tot u, deelgenoot van het mensenras! Misschien kan het lot van de dieren u gestolen worden. Wat u aanbelangt is uw eigen toekomst, en die van uw kinderen en medeburgers. De eer gaat volledig naar uzelf. Maar als dat het geval is, dan ben ik zowaar niet onder de indruk, want die toekomst, het heeft er vandaag niet de schijn naar dat die er ook nog komt.

En toch is alles nog niet verloren. Er is een zeer eenvoudige daad die we vanaf morgen kunnen stellen om het onvermijdelijke de pas af te snijden: stoppen met de consumptie van vlees. 

Vorige week hebben vorsers ons in het wetenschappelijke tijdschrift « Nature » duidelijk gemaakt dat optreden tegen de klimaatopwarming (en dus onze planeet redden, wat ons eerste objectief zou moeten zijn) inhoudt dat we onze vleesconsumptie met 90% dienen te verminderen. Niet over tien jaar, niet morgen. Vandaag!

Aan vleesconsumptie hangt geen enkel voordeel vast:

Van alle soorten menselijke activiteit is deze industrie veruit de meest vervuilende. De veeteelt is verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van broeikasgassen, 70% van de landbouwgronden en 30% van de totale landoppervlakte zijn direct of indirect ingepalmd door de veelteelt. Daar bovenop komt nog de overexploitatie van de reserves van zuiver water, de massale ontbossing, de vervuiling van waters en bodem …

Wat betreft de dieren, worden elk jaar 300 miljoen dieren per jaar alleen al in België afgeslacht voor onze consumptie (bekeken op wereldschaal gaat het over miljarden individuen). En in tegenstelling tot wat men u wil doen geloven heeft respect voor dierenwelzijn geen plaats binnen de context van deze helse machine.

Vanuit het oogpunt van gezondheid werkt de consumptie van vlees hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes type 2 in de hand. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bewerkte vleeswaren en rood vlees erkend als kankerverwekkend. Een vegetarisch eetpatroon vermindert het percentage vroegtijdige sterftes met 6 à 10%.

Kortom, we hebben enkel maar te winnen met een voorkeur voor plantaardige eetgewoontes, en toch doen we het niet! Waarom? Omwille van gewoontes? “Want een steak, dat is toch zo lekker”? Is het niet een beetje egoïstisch, of zelfs onbetamelijk, om dat vandaag nog te antwoorden?

DierAnimal wil niet gezegd hebben dat we moeten stoppen met vlees te eten van vandaag op morgen (terwijl dat eigenlijk het verstandigst zou zijn). Maar er dienen zonder dralen oplossingen op tafel te komen om de toekomstige generaties eraan te gewennen om anders te consumeren: door ‘vegan’ menu’s aan te bieden in buurtrestaurants, in de scholen, in bedrijfskantines; door te investeren in de alternatieven en de vleesvervangers; door elke vorm van industriële veeteelt te verbieden; door de veetelers voor te bereiden en te begeleiden op het pad van de reconversie (voor het algemeen welzijn en voor dat van de planeet, is dit beroep immers voorbestemd tot zeldzaamheid en zelfs verdwijning).

Als politieke partij wil DierAnimal haar verantwoordelijkheden opnemen om de burger en al wat leeft in zijn geheel te beschermen. Wij weigeren om te werk te gaan zoals al die politici aan de macht die enkel korte termijn belangen najagen. 

Het is waar dat sommige van onze ideeën niet in de algemene smaak vallen, dat bepaalde van onze standpunten onpopulair zijn. Maar DierAnimal is er niet om een electorale politiek te voeren. Wij willen reële en concrete maatregelen invoeren die zeer zeker onze gewoonten en ons comfort door mekaar zullen schudden. Wij zijn bereid om het risico te nemen om door sommigen misprezen te worden als dat ons toelaat om te vermijden met het hoofd recht vooruit in een voorspelde planetaire catastrofe te storten.

De Cursieve teksten zijn letterlijk overgenomen uit het partij programma en de gewone tekst opmaak zijn door mezelf gemaakte verduidelijkingen of persoonlijke nota’s

Sluit je aan bij DierAnimal

zeg stop tegen elke vorm van uitbuiting van dier, mens en planeet,

maak de cirkel van mededogen groter,

houd rekening met het belang van allen,

en kies voor een ethische en duurzame langetermijn visie boven korte termijnbelangen.

Het Partij programma in mensentaal

DierAnimal

Dierenrechten en ministerie voor dierenbescherming

 • DOEL: Erkenning en bescherming van de dieren, als levende wezens met gevoelens en bewuste aard.
 • Bescherming van dieren een fundamentele waarde geven binnen de Belgische samenleving.
 • Door:

 • In de grondwet en het burgerlijk wetboek het statuut inherent aan de dieren wijzigen.
 • Het welzijn en waardigheid van dieren te erkennen in de Belgische grondwet.
 1. De verantwoordelijkheid van de staat, burgers en elke onderneming, commercieel of niet, zal duidelijk gedefinieerd zijn en identiek. 
 2. De gegevens van elk dier, huisdier of dier uit de veeteelt en de gegevens van hun verantwoordelijken of exploitanten zullen worden opgenomen in een nationale databank.
 3. Dierenbescherming mag dan geregionaliseerd zijn, wij vinden dat de regels en wetgeving in de verschillende regio’s snel mogelijk dienen te worden geharmoniseerd met als streefnorm de strengste regel die de dieren de best mogelijk bescherming biedt. Dit om ronduit absurde en onrechtvaardige situaties te vermijden, waarbij een dier op een afstand van een paar kilometer over meer of minder rechten en bescherming zou beschikken, afhankelijk van onder welke  regio het ressorteert.
 4. De benaming “ministerie van dierenwelzijn” dient te worden vervangen door “ministerie voor dierenbescherming”, om het reële engagement van dat ministerie aan te geven met betrekking tot bescherming van dieren.
 5. De bevoegdheid voor Dierenwelzijn / Dierenbescherming mag onder geen enkel beding terug onder het Ministerie van Landbouw komen.

Veehouderij, transport van dieren en slachthuizen

 • Algemene principes:

 • Alle dieren moeten in vrijheid kunnen leven.
 • Daar waar besloten wordt om dieren te houden voor productie zal aan een aantal voorwaarden moeten worden voldaan.
 • De voorwaarden zijn gedefinieerd door het Britse Dierenwelzijnscomité Brambell (1965)
  •  afwezigheid van honger, dorst en onjuiste voeding
  • aangepaste huisvesting
  • afwezigheid van pijn, verwonding en ziektes  
  • de mogelijkheid om hun natuurlijk soorteigen gedrag te vertonen
  • afwezigheid van angst en chronische stress                                 

De Europese wetgeving dierenwelzijn landbouwhuisdieren van de raad van de Europese gemeenschap geeft geen specifieke instructies voor alle handelingen en verwijst door naar de nationale wetgeving van de lidstaten.  

Voorbeeld: ‘Verminkingen: op dit gebied gelden de nationale voorschriften’.

Infrastructuur van de veehouderijen

 • Om een einde te maken aan de intensieve en industriële veehouderijen wil de partij nieuwe quotas invoeren voor boerderijen met winstgevend oogmerk, of het nu op traditionele of biologische veehouderijen gaan. Industriële boerderijen kunnen op geen enkele manier ethisch verantwoord zijn. Zelfs een biologische kippenhouderij kan vandaag de dag tot vijfduizend dieren huisvesten, en dat is ontoelaatbaar.De ontwikkeling en inplanting van megastallen wordt verboden.
  • Alle dieren in de veehouderij krijgen het recht op vrije uitloop en hebben ook voldoende schuilmogelijkheden
  • In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en afleidingsmateriaal.
  • Nieuwe stalsystemen worden eerst getest op dierenwelzijn-en milieueffecten voordat ze in de praktijk mogen worden gebruikt. Bestaande stallen krijgen een audit met terugwerkende kracht.

Hygiëne

 • Boerderijen worden verplicht om de dieren in propere lokale te huisvesten. De controles op het vlak van hygiëne dienen in volledige transparantie te gebeuren. Wij willen dat er onaangekondigde controles mogen gebeuren door beëdigde verenigingen voor dierenbescherming. Als de controleurs van deze verenigingen een belangrijke indruk op hygiëne vaststellen, een mankement, een afwezigheid van respect voor het dier, dan wordt de veehouderij onmiddellijk opgeschort en het bedrijf in kwestie zal een boete betalen voor elk dier dat werd mishandeld of overleed tengevolge van de feiten. Elk dier dient als een individu te worden behandelt. Deze maatregel zal bij de veetelers het besef creëren dat ze niet meer zoveel dieren op één bedrijf mogen houden.

De opschorting zal in een definitieve sluiting kunnen uitmonden. Deze maatregel heeft tot doel bij veehouders het besef te creëren dat dieren geen producten zijn.

Brandveiligheid

 • De brandveiligheid voor nieuwe en bestaande stallen en dierenverblijven dienen VEEL strenger. Automatische blusinstallatie’s met water (sprinklers) zijn verplicht en de dieren moeten in geval van brand de stallen kunnen ontvluchten.  

Kippenhouderijen

 • De partij wil een onmiddellijk verbod opkopen houden in legbatterijen en in gesloten hangars ‘met vrije uitloop’, de zogenaamde semi-intensief gehouden hennen. Er moet dringend een einde gesteld worden aan het houden van kippen in legbatterijen of in beperkt afgesloten ruimte, die nooit het daglicht zien en die in de meest afschuwelijke omstandigheden worden gehouden, vaak 24u/24 in kunstlicht verblijven.
 • Houders van kippen zullen hun activiteiten alleen kunnen verderzetten als ze in openlucht wordt uitgeoefend. We willen overigens het toegelaten maximum aantal kippen reglementeren. Het zijn trieste en ziekmakende plaatsen. De uitbaters moeten hun bedrijven aanpassen of sluiten.
 • De partij wil het maximum toegelaten aantal kippen reglementeren en vooral verlagen. De industriële en intensieve veehouderij is de oorzaak van het op grote schaal uitbreken van dierziekten. De massale productie en consumptie van vlees en de industriële methodes die daarmee gepaard gaan zijn  hoe langer hoe meer een bedreiging voor de volksgezondheid. Het is dus hoog tijd om een einde te stellen aan die haarden van bacteriële en virale infecties., de productiesystemen te herdenken en over te stappen op een plantaardige voeding die gunstig is voor de gezondheid en deze planeet.
 • De staat zal de producenten begeleiden en helpen in reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens.

Kwekerijen voor foie gras

 • Ganzen en eendenkwekerijen voor foie gras worden gesloten en verboden, want dwanggoederen is op zich al dierenmishandeling. De staat zal de producenten begeleiden en helpen in hun reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens. Verkoop, productie van foie gras worden verboden.
 • Meerdere studies hebben al aangetoond dat ganzen het dwangvoederen als een ernstige foltering ondergaan, die in een respectvolle en geëvolueerde samenleving geen plaats meer heeft. Volgens de richtlijn 98/95/CE is dwanvoederen illegaal want ze bepaalt dat “geen enkel dier gevoed of gelaafd mag worden op een manier die lijden of schade berokkent” (artikel 14)
 • De productie van foie gras is al verboden in Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Tjechische republiek, het Verenig Konikrijk, Zweden en in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
 • De staat zal de producenten begeleiden en helpen in reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens.

Varkenhouderijen

 • Het wordt verboden om varkens enkel binnenshuis te houden onder kunstlicht. Varkens moeten naar buiten kunnen in de openlucht.
 • Kraamboxen waarin zeugen tussen stangen staan, worden verboden. Zeugen krijgen de gelegenheid te nestelen en hun biggetjes te verzorgen.
 • Wat betreft de chirurgische castratie van biggen om berengeur te vermijden, bestaat er momenteel slechts een vrijwillig engagement van de sector, maar deze wordt niet toegepast.
 • Nochtans werd het castreren van biggen zonder verdoving bijna verboden in 2013, maar sommige gewesten hebben het koninklijk besluit toen niet goedgekeurd.
 • Wij eisen dus een volledig verbod van de chirurgische castratie van biggen, met onmiddelijke ingang.
 • Het inkorten van staarten en het onverdoofd uitsnijden van tandkronen worden evenzo verboden.
 • De staat zal de producenten begeleiden en helpen in reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens.

Rundveehouderijen

 • Koeien worden gehuisvest in familiekuddes. Kalfjes worden niet langer meteen na de geboorte weggehaald, maar mogen opgroeien bij hun moeder in de wei en de melk drinken die voor hen bedoeld is.
 • De productie van blank kalfsvlees wordt verboden. Het is ontoelaatbaar dat kalveren voor dit vlees bewust ziek gemaakt worden met een ijzerarm dieet dat leidt tot bloedarmoede. Kalveren worden bewust ondervoed met een deficiënte voeding opdat hun vlees bleek van kleur blijft.
 • De staat zal de producenten begeleiden en helpen in reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens.

Konijnenkwekerijen

 • Het kweken van konijnen in konijnenbatterijen mag dan al zijn afgeschaft, konijnen moeten in de buitenlucht kunnen en hun huisvesting moet zijn aangepast aan hun normale gedrag.
 • De staat zal de producenten begeleiden en helpen in reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens.

Bontfokkerijen en kwekerijen voor dons

 • Kwekerijen met dieren bestemd voor de bontproductie zullen worden verboden, net zoals deze bestemd voor de productie van dons en pluimen.
 • Waar het gebruik van bont vroeger was voorbehouden aan het luxesegment van de kledingindustrie, is dit in het laatste decennium sterk gebanaliseerd zodat zelfs jassen van populaire  goedkope winkelketens courant van bontkragen en bontcachetten worden voorzien. Kwekerijen  in binnen-en buitenland waar dieren worden gehouden voor de productie van bont en dons zijn van ongehoorde wreedheid. De dieren slijten een ellendig leven afgesloten van het daglicht in kleine kooien van draadgaas, niet in staat om gelijk welk aspect van hun natuurlijk instinkt en natuurlijke levenswijze te beleven. Het leid tot verwondingen, kannibalisme, agressiviteit en zware psychische stoornissen bij de dieren. Ze worden op een brutale wijze om het leven gebracht, o.a. door vergassing of anale electrocutie. In bepaalde landen deinst men er niet voor terug om de dieren levend te villen en van hun huid te ontdoen. Een aantal modehuizen beloofden onder druk van de dieren rechten organisaties om voortaan geen bont meer in hun collecties op te nemen.
 • Voor de productie van dons wordt bij levende ganzen en eenden brutaal het dons en hun veren uit hun lichaam gerukt, wat tot pijnlijke verwondingen en ernstig trauma lijdt. De bloederige open wonden worden in het beste geval haastig en grof dichtgenaaid zonder verdoving en in smerige omstandigheden. Bij angora konijnen worden de dieren vastgebonden en wordt het lange, witte haar levend uit hun lichaam gerukt, wat bij deze dieren een angstig schril geschreeuw ontlokt, dat door merg en been gaat. Toen de beelden van deze praktijken aan het licht kwamen besloten een aantal modeketens om kledingstukken van angora wol uit hun gamma te halen, maar ze deden dat zoals vaal pas na lang aandringen van dierenrechtenorganisaties. DierAnimal wil dat aan deze praktijken een definitief einde komt, via politieke en wetgevende weg.
 • De partij wil in de eerste plaats een verbod op de bouw en exploitatie van nieuwe kwekerijen voor bont en dons en een verbod op uitbreiding van bestaande installaties.
 • Bestaande installaties dienen zo snel mogelijk te worden gesloten, zonder financieel compensaties.
 • Import, export, doorvoer en verkoop van alle soorten bont van dierlijke oorsprong zal, naar voorbeeld van Californië, worden verboden op het niveau van EU.
 • In afwachting worden dierlijke bontproducten afkomstig van buiten de EU extra zwaar belast.
 • Er wordt op het vlak van bontachtige producten veel geknoeid met etikettering. Er wordt geïmporteerd bont op de markt gebracht afkomstig van honden en katten dat wordt verkocht als synthetisch bont. Daarom moeten de normen en controle wat betreft correcte etikettering van bontachtige producten worden verscherpt.
 • De staat zal de producenten begeleiden en helpen in reconversie naar een ethische sector die respect heeft voor alle levende wezens.

Diverse maatregelen voor de veehouderij

Verminkingen

 • Er komt een totaal verbod op het chirurgisch castreren van biggen, het uitsnijden van tanden en het couperen van staarten. 
 • Bovendien zijn er andere dieronvriendelijke interventies en praktijken die vandaag de dag worden toegepast door de veehouderij op runderen, schapen, kippen enz. die dierAnimal wil laten verbieden. Het gaat hierbij over andere types van verminkingen van dieren zoals het couperen van staarten bij ooien, het afbranden van bekken bij vogels of het onthoofden van koeien of geiten die evengoed ontoelaatbaar zijn.

Couperen van staarten bij ooien

 • Het couperen van staarten is verboden bij rammen, maar ze is tengevolge een vrijstelling nog steeds toegestaan voor ooien. DierAnimal wil deze vrijstelling intrekken om van dat verbod een totaalverbod te maken.

-Het aankoeken van uitwerpselen op de staart en in de omgeving van de staart veroorzaakt ‘schapen-myiasis’. Een vlieg legt er haar eitjes en de larven dringen diep door in het vlees van het dier, en voeden zich ermee waardoor diepe wonden ontstaan, groeivertraging wordt veroorzaakt met soms de dood van het dier tot gevolg. Myiasis komt soms ook voor bij schapen waarvan de staart werd geamputeerd, maar tast dan andere lichaamsdelen aan. DierAnimal is tegen caudectomie* en heeft een andere visie op het verschijnsel. *Amputeren van staarten.

-Myiasis kan worden bestreden op verschillende manieren, meer bepaald door de dieren systematisch te reinigen ter hoogte van de kwetsbare lichaamsdelen, of door regelmatig de staarten te scheren, om op die manier een hoog niveau van hygiëne te handhaven. Hoe minder dieren een schapenhouder heeft, hoe beter hij zich van zijn taak kan kwijten. het is duidelijk dat het bij grootschaligheid niet haalbaar is. Vandaar dat wij de nadruk leggen op het belang om terug te keren naar kleinere, lokale, ethische boerderijen, waar veehouders echt zorg kunnen besteden aan elk van hun dieren. Vroeger zorgde de staart niet voor problemen in het kader van de veehouderij, maar in de industriële veehouderij ligt dat anders.

Sexen van pasgeboren dieren

 • DierAnimal wil het ogenblikkelijk verbod op het seksen van pasgeboren kippen-en eendenkuikens. In de veehouderij worden de mannelijke kuikens na het uitkomen uit het ei levend vermalen, vergast of verdronken omdat ze geen eieren leggen (eierindustrie) of omdat ze niet snel genoeg groeien (kippenvleesindustrie). In de foie gras industrie zijn het de vrouwelijke eendenkuikens die worden gedood omdat hun lever kleiner blijft.

Identificatiemethodes

 • De (achterhaalde) Europese identificatieregels die het oormerken van dieren verplichten, verdwijnen. Er zijn diervriendelijke alternatieven zoals het inplanten van een chip. Dat laat toe om de identificatiegegevens van het dier op een veel eenvoudigere manier in te brengen in een nationale en internationale gegevensbank, die de gegevens bevat van alle dieren en hun eigenaars/verantwoordelijken.

Omgaan met dierenziekten

 • Door regionalisering van de landbouw, het uitbannen van lange-afstandstransporten en het inkrimpen van de veehouderij verminderen we de kans op de uitbraak van dierziekten.
 • Bij uitbraken van niet-dodelijke dierziekten wordt de norm dat dieren kunnen uitzieken en herstellen. Zieke dieren mogen niet om louter economische redenen worden gedood.

Preventief vernietigen

 • DierAnimal is volledig gekant tegen het preventief vernietigen van dieren bij uitbraak van ziektes of epidemieën.

Hoeveel dieren in uitstekende gezondheid worden niet omgebracht door dit soort onmenselijke praktijken en weerzinwekkende methoden? Het is de mens zelf die dit soort epidemieën veroorzaakt door de aard van de industriële veehouderij en vervolgens beslist hij uit voorzorgsmaatregel duizenden levende individuen van het leven te beroven. Het hele systeem moet worden herdacht. Evolueren naar kleinere veehouderijen zal het risico op voor de mens besmettelijke epidemieën sterkt verminderen.

 • Er komen strikte regels voor antibiotica gebruik in de veehouderij. De preventieve toediening van antibiotica gestopt.
 • Het gebruik van medicijnen als groeibevorderaars of voor preventieve doeleinden of overwegingen van economische aard wordt verboden.
 • Het ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met het ministerie voor Dierenbescherming, krijgt de regie bij het aanpakken van een uitbraak van (mogelijk) voor mensen besmettelijke dierziekten (zoönosen*) Een zoönose is een infectieziekte die kan worden overgedragen van dieren op mensen. Het woord zoönose is afgeleid van de Griekse woorden zoön (dier) en nosos (ziekte).

Voortplanting, vruchtbaarheid selectie bij dieren in de veehouderij

 • Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze in een paar weken kunnen worden vetgemest. Dit zorgt voor ernstige welzijnsproblemen. Een dierwaardig bestaan betekent ook dat dieren zich op natuurlijke wijze kunnen voortplanten en lang kunnen leven.
 • Het fokken op extreem snelle groei, zoals bij kippen en varkens, en op extreme productie, zoals bij melkkoeien, wordt verboden. Plofkippen die door hun pootjes zakken en dikbilkoeien die niet natuurlijk kunnen bevallen behoren tot het verleden.
 • Geen (vaak pijnlijke) voortplantingsmethoden bij dieren zoals artificiële inseminatie, embryospoeling, embryotransplantatie en hormonale vruchtbaarheidsbehandelingen. Verbod op import en gebruik van hormonale vruchtbaarheidsproducten afkomstig van bloedboerderijen met zwangere merries.In Zuid-Amerika worden in Argentinië en Uruguay al twintig jaar lang op merrieboerderijen merries systematisch kunstmatig geïnsemineerd om tijdens de eerste vier maanden van hun zwangerschap bepaalde hormonale substanties uit hun urine en hun bloed te halen. Deze hormonen (PMSG Pregnant Mare Serum Gonadotropine) worden onder andere gebruikt om in de intensieve veehouderij bij een hele reeks diersoorten zoals runderen, geiten, schapen maar vooral de varkens artificieel klaar te maken voor inseminatie. De paarden op de merrieboerderijen leven opgesloten, worden uiterst slecht behandeld en zijn ondervoed. Hun veulens worden ofwel na de eerste vier maanden zwangerschap geaborteerd  of men laat ze ter plaatse creperen na de geboorte om zo snel mogelijk een nieuwe zwangerschap mogelijk te maken. Het product PMSG wordt door de Zwitserse farmaceutische firma Merck Sharp & Dohme gecommercialiseerd binnen hun departement “Dierengezondheid”.
 • Geen toestemming voor de ontwikkeling van nieuwe voortplantingmethoden als deze de lichamelijke integriteit en het welzijn van dieren aantasten.
 • Het genetisch minpuleren en klonen van dieren is episch onaanvaardbaar en brengt ernstig dierenleed met zich mee.
 • België maakt zich sterk voor een invoerverbod op gekloonde en genetisch gemanipuleerde dieren, hun nakomelingen en de producten die van deze dieren worden gemaakt. België zet zich actief in voor een wereldwijd traceersysteem om de handel in gekloonde dieren te kunnen controleren en stoppen.

Controle op naleving van regels in de veehouderij

 • De controle op alle schakels in de veehouderij wordt opgevoerd en komt in handen van het Ministerie van Dierenbescherming. Die krijgt voldoende budget en voldoende toezichthouders. De toezichthouders leggen bij overtreding direct boetes op en het ministerie  maakt de controle gegevens openbaar.